Ochrana osobních údajů - mujmazel.cz - ochrana osobních údajů

Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Ochrana osobních údajů

společnost Inovation comapny s.r.o., Kroměžížská 4, Brno - 627 00, provozovatel eshopu mujmazel.cz se řídí Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

odkaz na zákon zde:

http://www.sbirkazakonu.info/zakon-o-ochrane-osobnich-udaju

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tímto poskytuje

 

Společnost          Inovation company s.r.o.,

IČ                          292 74 630,

se sídlem             Kroměřížská 982/4, Slatina, 627 00 Brno (dále jen „správce údajů“),

 

jejímž předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona, svým klientům (dále jen „subjektům údajů“), informace týkající se zpracování jejich osobních údajů.

 

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Správce údajů v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje subjektů údajů. Kontaktní osobou na straně správce údajů je pan Marek Svoboda, e-mail: info@mujmazel.cz.

 

Správce údajů tímto informuje subjekt údajů, že jeho předchozí výslovný souhlas není vyžadován v případě, že je dán jiný zákonný titul, a to za situace:

a)      kdy je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění ze smlouvy;

b)     kdy je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce údajů vztahuje;

c)      kdy je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce údajů, např. ochrana majetku správce údajů;

 

Osobní údaje klientů správce údajů k jiným než výše uvedeným účelům jsou zpracovávány na základě klientem uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro jeden či více níže specifikovaných konkrétních účelů.

 

 

II. SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Subjekt údajů může dát výslovný souhlas k tomu, že mu správce údajů bude zasílat obecná nebo i zájmově orientovaná obchodní sdělení prostřednictvím subjektem údajů zvolených informačních kanálů. Za tímto účelem bude správce údajů zpracovávat osobní údaje subjektu údajů, a to jeho jméno, příjmení, adresu bydliště, telefon, email, údaje o uživatelském jednání a nákupním chování subjektu údajů na webu správce údajů www.mujmazel.cz.

Veškeré nashromážděné osobní údaje bude správce údajů používat za účelem vlastních marketingových a obchodních aktivit, zejména za účelem propagace vlastních služeb a produktů nabízených na webu www.mujmazel.cz.

Subjekt údajů je oprávněn udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to zasláním oznámení na e-mailovou adresu info@mujmazel.cz.V případě odvolání souhlasu však bude správce údajů nadále zpracovávat osobní údaje, které zpracovává na základě jiných zákonných titulů, než je tento souhlas, více k tomu čl. I věta třetí body a), b), c). Neposkytne-li, nebo odvolá-li subjekt svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, může to mít vliv na poskytovanou úroveň služeb ze strany správce údajů.

 

III. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu budou zpracovávány a uchovávány po dobu plnění smlouvy uzavřené mezi správcem údajů a subjektem údajů a následně po dobu 10 let k využití výše uvedeným způsobem, nedojde-li ze strany subjektu údajů k výslovnému odvolání souhlasu k jejich užití před uplynutím lhůty dle této věty.

 

Osobní údaje zpracovávané na základě jiných zákonných titulů budou zpracovávány a uchovávány po dobu plnění smlouvy uzavřené mezi správcem údajů a subjektem údajů, dále také po dobu existence právní povinnosti správce údajů a po dobu existence oprávněného zájmu správce údajů, např. po dobu existence pohledávky oproti klientovi.

 

IV. DALŠÍ INFORMACE

Osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě s výjimkou zpracovatelů osobních údajů. Zpracovatelé osobních údajů jsou třetí osoby spolupracující se správcem údajů na základě písemné smlouvy, kteří nakládají s osobními údaji subjektu údajů pouze na základě této smlouvy. Jedná se o subjekty poskytující správci údajů služby v různých specializovaných oblastech. Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů poskytne správce údajů klientovi na vyžádání zaslané na emailovou adresu info@mujmazel.cz.

 

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci správce údajů nerealizuje.

Subjekt údajů má vedle práva na odvolání souhlasu také další práva, a to právo:

 

a) na přístup k osobním údajům;

b) na opravu osobních údajů;

c) na výmaz osobních údajů;

d) na omezení zpracování;

e) vznést námitku proti zpracování;

f) na přenositelnost údajů;

g) podat stížnost u dozorového úřadu;

h) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování a

i) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů.

 

Práva uvedená pod písm. c., d., e., f., g., h., i. může subjekt údajů uplatnit od 25. 5. 2018.

 

Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu

osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

 

 

Tyto informace vydala v Brně dne 24. 5. 2018 společnost Inovation company s.r.o., jako správce údajů.