Obchodní podmínky + GDPR - mujmazel.cz - Obchodní podmínky

Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Účelem těchto obchodních podmínek spol. Inovation Company s.r.o,, je v souladu s ustanoveními zákona č. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, upravit vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně prodávajícího je společnost Inovation Company s.r.o, IČ: 29274630, DIČ:CZ29274630 se sídlem Kroměřížská 982/4, Slatina 62700, zapsaná zapsána u Krajského soudu v Brně, C 70148 a na straně kupujícího, případně objednatele, je další právnická nebo fyzická osoba, která může být i v postavení spotřebitele.

Dle ustanovení §419 OZ je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí ustanoveními těchto obchodních podmínek, dále pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“) a v případě, že je kupující spotřebitelem i ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami spol. Inovation Company s.r.o., reklamačním řádem a podmínkami dopravy, a s těmito bez výhrad souhlasí.

1. - Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva na zboží nabízené na internetovém obchodě mujmazel.cz vzniká v okamžiku, kdy prodávající potvrdí kupujícímu jeho objednávku a stanoví termín dodání zboží, za toto se nepovažuje automatizovaný email nebo SMS shrnující objednávku kupujícího. V případě, že prodávající nemůže dodat objednané zboží do sedmi pracovních dnů, vyrozumí o tom kupujícího s tím, že navrhne pozdější termín dodání zboží, případně alternativu zboží. Kupní smlouva v tomto případě vzniká na základě akceptace tohoto návrhu ze strany kupujícího. Vložení zboží do elektronického košíku a následné odeslání objednávky se považuje za návrh na uzavření smlouvy adresovaný prodávajícímu.

2. - Cena zboží

Na stránkách internetového obchodu www.mujmazel.cz jsou vždy aktuální a platné ceny. Všechny možné způsoby úhrady kupní ceny jsou podrobně upraveny na stránkách internetového ochodu (platba dobírkou či bankovním převodem). Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, které vyplývají z aktuálního ceníku dopravy. V případě akčních cen, tyto platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Kupující obdrží objednané zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a dalšími poplatky.

3. - Odstoupení od smlouvy

V případě kupní smlouvy, která byla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku* (*prostřednictvím elektronické objednávky případně telefonické objednávky) a kupující je v postavení spotřebitele, má tento právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta čtrnácti dnů pro odstoupení od smlouvy běží ode dne následujícího po dni

 1. kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme zboží.
 2. v případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme poslední dodávku zboží.
 3. v případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme poslední položku nebo část zboží.
 4. v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme první dodávku zboží.
 5. v ostatních případech je rozhodnou dobou pro běh lhůty doba, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávající spol. Inovation Company s.r.o, se sídlem Kroměřížská 982/4, Slatina, www.mujmazel.cz, info@mujmazel.cz, mob. tel.: +420 773 781 747, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu).

Využije-li kupující svého práva odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud v jejím průběhu odešle spol. Inovation company s.r.o.., oznámení, že od smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení kupujícího od smlouvy vrátí tomuto spol. Inovation company s.r.o., bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla informována o jeho rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený spol. Inovation company s.r.o.). Pro vrácení plateb se použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak.

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen podle ustanovení §1831 odst. 1 OZ zaslat nebo předat spol. Inovation company s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel na základě kupní smlouvy, od které odstoupil. V případě, že nepředá zboží, které obdržel, případně neprokáže jeho odeslání spol. Inovation company s.r.o., není tato povinna dle ustanovení §1832 odst. 4 OZ vrátit přijaté peněžní prostředky. Náklady na vrácení zboží (např. poštovné) v případě odstoupení od smlouvy nese kupující.

Zboží je kupující povinen zasílat na adresu Inovation Company s.r.o, IČ: 29274630, DIČ:CZ29274630 se sídlem Kroměřížská 982/4, Slatina 62700. Zboží zde může kupující rovněž osobně předat po tel. domluvě na výdejním místě Kroměřížská 4, 62700 Brno v pracovní dny od 16:00 hodin do 18:00 hodin. Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, není to však podmínkou vrácení tohoto zboží.

Podle ustanovení §1833 OZ spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Ustanovení §1837 OZ upravuje, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je tomu například v případě smluv:

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění.

 

Prodávající si dále vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy zjistí, že zboží bylo nabízeno za zjevně chybnou cenu způsobenou zejména technickou chybou. Dále pokud váha a množství neodpovída přepravním podmínkám balíkového dopravce. 

 

4 - Práva z vad dodaného zboží a záruční podmínky

Práva z vad věci se uplatňují u prodávajícího spol. Inovation Company s.r.o, IČ: 29274630, DIČ:CZ29274630 se sídlem Kroměřížská 982/4, Slatina 62700, www.mujmazel.cz, info@mujmazel.cz, mob. tel.: +420 773 781 747. Záruční podmínky a způsob reklamace je podrobně upraven v reklamačním řádu spol. Inovation company. Odpovědnost prodávajícího z titulu vad zboží je upravena v jednotlivých ustanoveních OZ.

Podle ustanovení §2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Podle ustanovení §2165 odst. 1 OZ je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva, které přísluší kupujícímu z důvodu vad věci, jsou podrobně upraveny zejména v ustanovení §2099 až 2116 a 2165 až 2174 OZ.

5. - Dodací podmínky

Dodací lhůta:

Zboží expedujeme zpravidla do 1 pracovního dne od potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné expedovat do 7 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Současně s dodáním zboží je kupujícímu dodána faktura se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu.

Doprava a povinnosti příjemce

Zboží je doručováno prostřednictvím služeb Geis parcel CZ s.r.o., Brněnského kurýra, Uloženky a výdejního místa

Geis: zásilka je doručována následující pracovní den. Příjemce obdrží email, sms a telefonní avízo s číslem a informací o časovém doručení. Příjemce je povinen při převzetí zásilku překontrolovat, a pokud zjistí poškození obalového materiálu, musí toto zjištění zaznamenat řidiči do předávacího protokolu (př. Převzato s výhradou – pravý roh promáčknutý) Pokud tento záznam nebude proveden okamžitě, nemusí přepravce brát na reklamaci zřetel a reklamace týkající se poškození v rámci přepravy bude zamítnuta.

Brněnský kurýr: zásilku doručuje v rámci Brna a okolí. Příjemce je předem informován.

Ceny přepravného jsou uvedené na www.mujmazel.cz v kategorii doprava

Doprava zdarma:

Pro výrobky označené "Doprava zdarma" je poštovné zdarma.

Postup v případě nevyzvednutí zásilky

Kupující je povinen dle § 2159 odst. 1 občanského zákoníku zásilku obsahující objednané zboží převzít, pokud zboží zákazník nepřevezme je povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s odeslání, zabalením zboží a opětovnému vrácení nepřevzatého zboží prodávajícímu. Prodávající upozorňuje, že v případě nepřevzetí zásilky, bude účtována za každý den prodlení kupujícího částka ve výši 20,- Kč odpovídající úschově daného zboží. Pokud bude kupující v prodlení s převzetí zásilky po dobu delší 10 dnů, vyhrazuje si prodávající právo odstoupit od smlouvy. Odstoupením od smlouvy však nezaniká prodávajícímu právo na úhradu výše uvedených nákladů, které prodávajícímu vznikly se zasíláním nepřevzaté zásilky kupujícímu.

 1. – Akce

 

Platnost akce je omezena počtem kusů.

7. - Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi spol. Inovation company s.r.o., jako prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu www.mujmazel.cz od 01.01.2016. Spol. Inovation company s.r.o., si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit, kdy případnou změnu vyhlásí na internetových stránkách www.mujmazel.cz.

 

 

GDPR:

INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tímto poskytuje

 

Společnost          Inovation company s.r.o.,

IČ                          292 74 630,

se sídlem             Kroměřížská 982/4, Slatina, 627 00 Brno (dále jen „správce údajů“),

 

jejímž předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona, svým klientům (dále jen „subjektům údajů“), informace týkající se zpracování jejich osobních údajů.

 

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Správce údajů v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje subjektů údajů. Kontaktní osobou na straně správce údajů je pan Marek Svoboda, e-mail: info@mujmazel.cz.

 

Správce údajů tímto informuje subjekt údajů, že jeho předchozí výslovný souhlas není vyžadován v případě, že je dán jiný zákonný titul, a to za situace:

a)      kdy je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění ze smlouvy;

b)     kdy je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce údajů vztahuje;

c)      kdy je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce údajů, např. ochrana majetku správce údajů;

 

Osobní údaje klientů správce údajů k jiným než výše uvedeným účelům jsou zpracovávány na základě klientem uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro jeden či více níže specifikovaných konkrétních účelů.

 

 

II. SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Subjekt údajů může dát výslovný souhlas k tomu, že mu správce údajů bude zasílat obecná nebo i zájmově orientovaná obchodní sdělení prostřednictvím subjektem údajů zvolených informačních kanálů. Za tímto účelem bude správce údajů zpracovávat osobní údaje subjektu údajů, a to jeho jméno, příjmení, adresu bydliště, telefon, email, údaje o uživatelském jednání a nákupním chování subjektu údajů na webu správce údajů www.mujmazel.cz.

Veškeré nashromážděné osobní údaje bude správce údajů používat za účelem vlastních marketingových a obchodních aktivit, zejména za účelem propagace vlastních služeb a produktů nabízených na webu www.mujmazel.cz.

Subjekt údajů je oprávněn udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to zasláním oznámení na e-mailovou adresu info@mujmazel.cz.V případě odvolání souhlasu však bude správce údajů nadále zpracovávat osobní údaje, které zpracovává na základě jiných zákonných titulů, než je tento souhlas, více k tomu čl. I věta třetí body a), b), c). Neposkytne-li, nebo odvolá-li subjekt svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, může to mít vliv na poskytovanou úroveň služeb ze strany správce údajů.

 

III. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu budou zpracovávány a uchovávány po dobu plnění smlouvy uzavřené mezi správcem údajů a subjektem údajů a následně po dobu 10 let k využití výše uvedeným způsobem, nedojde-li ze strany subjektu údajů k výslovnému odvolání souhlasu k jejich užití před uplynutím lhůty dle této věty.

 

Osobní údaje zpracovávané na základě jiných zákonných titulů budou zpracovávány a uchovávány po dobu plnění smlouvy uzavřené mezi správcem údajů a subjektem údajů, dále také po dobu existence právní povinnosti správce údajů a po dobu existence oprávněného zájmu správce údajů, např. po dobu existence pohledávky oproti klientovi.

 

IV. DALŠÍ INFORMACE

Osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě s výjimkou zpracovatelů osobních údajů. Zpracovatelé osobních údajů jsou třetí osoby spolupracující se správcem údajů na základě písemné smlouvy, kteří nakládají s osobními údaji subjektu údajů pouze na základě této smlouvy. Jedná se o subjekty poskytující správci údajů služby v různých specializovaných oblastech. Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů poskytne správce údajů klientovi na vyžádání zaslané na emailovou adresu info@mujmazel.cz.

 

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci správce údajů nerealizuje.

Subjekt údajů má vedle práva na odvolání souhlasu také další práva, a to právo:

 

a) na přístup k osobním údajům;

b) na opravu osobních údajů;

c) na výmaz osobních údajů;

d) na omezení zpracování;

e) vznést námitku proti zpracování;

f) na přenositelnost údajů;

g) podat stížnost u dozorového úřadu;

h) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování a

i) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů.

 

Práva uvedená pod písm. c., d., e., f., g., h., i. může subjekt údajů uplatnit od 25. 5. 2018.

 

Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu

osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

 

 

Tyto informace vydala v Brně dne 24. 5. 2018 společnost Inovation company s.r.o., jako správce údajů.